Migration

Utvandring från Finland
I alla tider har folk flyttat av olika orsaker. En stor flyttvåg inträffade från mitten av 1800-talet fram till första världskrigets utbrott 1914, när ungefär 50 miljoner européer emigrerade till USA på jakt efter arbete och ett bättre liv. Av dem var ungefär 300 000 finländare.

En annan flyttvåg ägde rum efter andra världskriget, när cirka 65 % av den totala emigrationen gick till Sverige, som med sin blomstrande industri lockade till sig arbetskraft från Finland speciellt under 1960- och 1970-talen.

Kännetecknande för de här två flyttvågorna var att det främst rörde sig om lågt utbildade arbetare, som flyttade för att skapa sig ett bättre liv och bättre förutsättningar för sin familj. I dag har utvandringen från Finland ändrat karaktär. Största delen av dagens finländska emigranter är utbildade och flyttar på grund av studier, jobb eller kärlek. En stor del flyttar fortfarande till Sverige. Många av dem är finlandssvenska ungdomar.


Invandring till Finland
Finland har varit ett utvandringsland under största delen av sin självständighet. Först 1981 svängde flyttningsrörelsen så att invandringen till Finland blev större än utvandringen. Största delen av dem som flyttade till Finland under 1990-talet var ingermanländare, ester och ryssar som flyttade till Finland efter Sovjetunionens fall. Ingermanländarna har finska rötter och härstammar från Ingermanland som fanns i ändan av Finska viken, där S:t Petersburg ligger i dag. Under 1990-talet kom också flyktingar från Somalia och Jugoslavien till Finland.

Invandrarnas antal i Finland tiodubblades åren 1990–2010. Mängden har ökat särskilt under 2000-talet i och med den fria rörligheten inom EU. Var tredje invandrare har flyttat till Finland efter år 2005, de flesta för att arbeta eller studera. Under flyktingvågen som berörde hela Europa år 2015 ansökte cirka 32 500 personer om asyl i Finland, de kom i huvudsak från Syrien, Irak och Afghanistan.
 

Faktaruta

Utvandring från Finland:

 • 1860–1944 flyttade 300 000 finländare till USA och 45 000 till Sverige.
 • 1945–2014 flyttade 585 000 finländare till Sverige och 35 000 till USA.
 • Cirka 20 % av de finländska emigranterna flyttar till Sverige i dag och över 65 % flyttar till EU-länder.

Invandring till Finland:

 • 1990–2010 växte gruppen som har ett främmande språk som modersmål i Finland från 24 000 till 225 000.
 • 1/3 av dem har flyttat hit efter 2005, de flesta för att arbeta och studera.
 • 2017 fanns det 385 000 personer med utländsk bakgrund i Finland.
 • De största grupperna är från Ryssland (75 801), Estland (49 424), Irak (24 232), Somalien (19 807) och Jugoslavien (12 229) personer.
 • Antalet asylsökande varierar. År 2015 sökte 32 476 personer asyl i Finland, året innan 3 651.

(källa: Migrationsverket/Centret för Svenskfinland)

Här nedanför hittar du bilder, texter och en video som berättar om olika migrantöden.

 1. Se på Karl Everts anteckningar från resan (dokument 4). Hur skiljer sig innehållet i meddelanden som kommer fram genast från brev som kan postas en gång i veckan? Hur skulle du dokumentera en resa i dag?
 2. Beskriv Karl Everts resa med tre adjektiv. Jämför med resandet nuförtiden och ge tre exempel som underlättar resandet i dag som inte fanns på Karl Everts tid.
 3. Titta på vad Karl Evert ägde (dokument 6) och gå in på Statistikcentralens räknare https://www.stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin_sv.html och räkna ut vad de olika sakerna är värda i dagens pengar. Välj år 1916 som startår.
 4. Titta på det gröna kortet (nr 7). Vilka orsaker att flytta till Sverige hittar du i citatet? Nämn tre.
 5. Läs kort nummer 8. Vad hände med den finlandssvenska emigrantens identitet i Sverige?
 6. Läs kort nummer 9 och 10. Vad överraskade inflyttarna när de kom till Finland?
 7. Läs kort nummer 11. Vad upplever den här mannen att händer med hans identitet i Finland?
 8. Hittar du exempel på längtan i det videomaterial du sett och de texter du läst? Har du upplevt en liknande längtan efter något nytt eller tillbaka till något bekant? Berätta om din längtan och jämför med Karl-Everts känslor.
 9. Jämför Karl Everts upplevelser (videon, dokument 5) med de upplevelser som dagens migranter berättar om. Vad finns det för likheter mellan Karl Everts upplevelser och de erfarenheter som dagens migranter berättar om? Motivera!