Skolan under 1800-talet

De första skolorna i Finland

Intresset för en allmän folkskola väcktes på 1840-talet. Innan folkskolan fanns undervisades barnen privat, om de alls undervisades. De fattigare familjerna hade varken tid eller råd med skola för barnen. Uno Cygnaeus, ”folkskolans fader”, fick i uppdrag att bekanta sig med folkbildningen utomlands. Han kom med ett förslag för folkskolan i Finland och utgående från det gjordes en folkskoleförordning som trädde i kraft 1866. Det betydde att Finland fick en 4-årig allmän men frivillig folkskola. Barnen skulle lära sig grunderna i läsning och kristendom hemma, innan de kom till skolan. För att gå i skola behövdes dessutom hela kläder och skor och det fanns ingen gratis skolmat. Det betydde att det fortfarande fanns barn som varken hade råd eller möjlighet att gå i skola på 1800-talet.

Folkskolan blev obligatorisk först 1921 då lagen om läroplikt trädde i kraft. Då fick folkskolan dessutom en förberedande undervisning så att läroplikten blev 6 år i stället för 4. Tack vare folkskolan, och senare läroplikten, blev skillnaderna i utbildning mindre mellan rika och fattiga.

Utbildning för flickor var till en början den rika överklassens privilegium. Under 1700-talet skickades döttrar ur överklassen till flickskola eller flickpension, så kallade ”mamsellskolor”, som gav en tvåårig utbildning i franska, handarbete och musik. I slutet av 1700-talet kritiserades mamsellskolorna för att vara ytliga och otillräckliga, och 1788 grundades Finlands och Nordens första offentliga flickskola, Fruntimmersskolan i Viborg. Andra tidiga flickskolor var Svenska fruntimmersskolan i Åbo och Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors. Där fick flickorna undervisning i flera ämnen.

Pojkar och flickor gick i olika skolor fram till 1886 då den första samskolan i Finland, finskspråkiga Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, grundades.

  1. Hur lång är läroplikten i dag jämfört med 1921 då lagen om läroplikt trädde i kraft?
  2. Vad betyder samskola?
  3. Se på de tre klassfotografierna från slutet av 1800-talet och från 1900 (nr 1, 2 och 3). Vad säger bilderna om fotograferingssituationen? Tror du tillfället påverkade hur eleverna såg ut? Jämför med hur man använder kamera i dag.
  4. Se på Wentzel Julius Rotkirchs betyg från 1863 (nr 4). Varför tror du att man läste ryska i skolan på den tiden?
  5. Läs skriften ”Skolminnen från 60-talet” (nr 5). Vad berättar texten om straffens effekt på elevernas beteende och på deras inställning till varann?
  6. Titta på Hulda Berntsons avgångsbetyg (nr 6). Hur många år gick hon i skola?
  7. Läs texten av Frans von Knorring (nr 7) och studera vad flickorna sysslar med på studiobilden tagen i Gustaf Feirings ateljé i Uleåborg (nr 8). Vad säger de här källorna om kvinnors liv på 1800-talet?