Om läromedlet

    Z. Topelius för gymnasiet är ett digitalt läromedel som är utarbetat för undervisningen i historia samt modersmål och litteratur. Läromedlet utgår från texter av Zacharias Topelius för att belysa hans samtid och hans författarskap.

    Läromedlet har tagits fram av Schildts & Söderströms på uppdrag av Svenska litteratursällskapet i Finland. Svenska kulturfonden har beviljat ekonomiskt stöd för projektet.

    Läromedlet utgår från texter av Topelius skrivna åren 1844–1875. Urvalet tar fasta på bredden i Topelius författarskap både vad gäller genre och tematik, och sträcker sig från lyrik via saga och novell till lärobokstext. Via texterna får man arbeta med olika teman, till exempel hungersnöd, nationella minoriteter, argumentation och bildspråk. Alla texter finns inlästa. Till varje text hör digitala interaktiva uppgifter och ämnesspecifikt pedagogiskt material.

    Bekanta dig först med Topelius (Vem var Topelius? på startsidan). Välj därefter om du vill fokusera på historia eller modersmål. Inom respektive lärstig kan du sedan fritt välja vilken eller vilka texter du vill arbeta med.